රක්ඛත බුද්ධසාසනං - බුදුසසුන (පණමෙන්) රකිව් ...

Wednesday, September 11, 2019

අන්තවාදයෙන් බැටකන නිල්ගල ජනතාවට වියලි ආහාර බෙදා දුන් වගයි...

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation
සියලු වීඩියෝ නරඹන්න

මෙවර අපි අන්තවාදයෙන් බැටකන නිල්ගල දිලිදු පවුල්වලට වියලි ආහාර ලබාදුන්නා. මේ වෙනුවෙන් දායකත්වයන්

ලැබීම්
චින්තිකා රාජපක්ෂ නංගී-------------රු 50,770.00
කුමෝෂා අබේවීර නංගි ---------------රු 18,000.00
..................................................... -------------රු 15,000.00
සුනේත්‍රා මල්කාන්ති අක්කා---------- රු 10,000.00
තරිදු නවරත්න මල්ලි ------------------රු  5,000.00
රසික සම්පත් මහතා ------------------රු 5,000.00
චානකද සිල්වා මහතා ----------------රු 5.000.00
බිම්සර රත්නායක මහතා------------ රු 3,000.00
සංජය නිර්මාල් මල්ලි -------------------රු 2000.00
තිලිණ විජේවර්ධන මල්ලි---------------රු  1,000.00
හිරන්ත මදසංක මල්ලි -----------------රු    500.00
-----------------------------------------------------------------
මුලු ලැබීම්------------------------------රු115,270.00

Sunday, September 8, 2019

ගෞතම බුදුසසුනේ සිදුකල 18වන මහා පැන් පූජාව ...

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation

සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
https://www.youtube.com/channel/UCR8f66CDB3M_fy2OMizsDBw

පසුගිය දිනෙක  මැදවච්චිය නුග සෙවන ආරන් සේනාසනයට මහා පැන් පූජාවක් සිදු කලා. ආරන් සේනාසනයට අවශ් වතුර පෙරණයක් පරිත්යාග කිරීමෙන්.

මුලු ලැබීම්

කුමෝෂා අබේවීර නංගි ---------- රු 70,845.00

වියදම්
ජෙනරේටරයට--------------------= රු 39,000.00
වතුර මෝටරයට------------------= රු 14,750.00
බටවලට හා සොකට් වයර්ආදිය = රු 10,095.00
ගමන් වියම --------------------------=රු 7,000.00
--------------------------------------------------------
මුලු වියදම ----------------------------= රු 70,845.00
  

Friday, September 6, 2019

ගෞතම බුදු සසුනනේ අප කල අටවන විදුලිජනක යන්ත්‍ර පූජාව ...

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation

සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
https://www.youtube.com/channel/UCR8f66CDB3M_fy2OMizsDBw


පින්වත් සුනේත්‍රා මල්කාන්ති අක්කාගේ දායකත්වයෙන් සිදුකල ගෞතම බුදු සසුනේ අටවන විදුලි ජනක යන්ත්‍ර පූජාවත් අපි පසුගිය දිනක සිදුකලා. ඒ වැලිකන්ද කවුඩාගල ආරණ්‍ය සේනාසනයටයි.

ලබා දුන් මුදල ----------------රු 50,000.00

ජනක යන්ත්රය සදහා වියදම රු 39,000.00
ගමන් වියදම ------------------- රු   3,000.000
--------------------------------------------------------
මුලු වියදම------------------------- රු 42,000.00

ඉතිරි මුදල  රු 50,000.00  - 42,000.00 = 8,000.00 බිබිල නල ලිද වෙනුවෙන් යොමු කලා.

Thursday, September 5, 2019

වනගත ආරණ්‍යයක සිදුකල 30 වන සූර්ය බල ආලෝක පූජාව ....
එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation

පසුගිය දිනක අපි වැලිකන්ද කවුඩාගල වනගත ආරණ්යයකට සූර්ය බල ආලෝකය ලබා දුන්නා.
කහටගස්දිගිලිය මහා වනයක් අසල පිහිටි අරන්යයකටයි.


දිනිති රණතුංග නංගි--------රු 17,967.00
තරිදු අබේරත්න මල්ලි------ රු 15,000.00
බිම්සර රත්නායක මහතා රු 10,000.00
දුෂාන්ති හේරත් නංගි ------රු 6940.00
ඉෂාන් වික්රම මල්ලි ----------රු 5000.00
සංජය නිර්මාල් මල්ලි --------රු 4000.00
හිරන්ත මදුසංඛ මහතා ----රු 1000.00
------------------------------------------------
මුලු එකතුව ------------------රු 59,907.0


Wednesday, September 4, 2019

පදවියේ සිදුකල දාහත්වන මහා පැන් පූජාව ...
එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation

සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
https://www.youtube.com/channel/UCR8f66CDB3M_fy2OMizsDBw

පසුගිය දිනෙක  මැදවච්චිය නුග සෙවන ආරන් සේනාසනයට මහා පැන් පූජාවක් සිදු කලා. ආරන් සේනාසනයට අවශ් වතුර පෙරණයක් පරිත්යාග කිරීමෙන්.

මුලු ලැබීම්

පින්වත් ජනක මහතා ( Path Nirwana )  රු 44,500.00

වියදම්
ජල පෙරණය වෙනුවෙන් රු 44,500.00

Tuesday, September 3, 2019

ගෞතම බුදු සසුනේ සිදුකල දෙවන අටුවා ටීකා පූජාව ...
එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation
සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
https://www.youtube.com/channel/UCR8f66CDB3M_fy2OMizsDBw

අප විසින්පසුගිය දින අටුවා ටීකා පූජාවක් සිදුකලා.  පදවිය ගල්පියුම ආරණ්‍ය සේනාසනයටයි.

Sunday, September 1, 2019

මැදවච්චිය නුග සෙවන ආරන්‍ය සේනාසනයට දහසය වන මහා පැන් පූජාව ...

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක
www.facebook.com/buddhist.foundation

සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
https://www.youtube.com/channel/UCR8f66CDB3M_fy2OMizsDBw

පසුගිය දිනෙක  මැදවච්චිය නුග සෙවන ආරන්‍ය සේනාසනයට මහා පැන් පූජාවක් සිදු කලා. ඒ ආරන්‍ය සේනාසනයට අවශ්‍ය වතුර පෙරණයක් පරිත්‍යාග කිරීමෙන්.

මුලු ලැබීම්

සුනේත්‍රා මල්කාන්ති අක්කා රු 45,000.00

වියදම්
ජල පෙරණය වෙනුවෙන් රු 40,000.00