රක්ඛත බුද්ධසාසනං - බුදුසසුන (පණමෙන්) රකිව් ...

Thursday, April 30, 2020

විහාරස්ථාන අසරණ පවුල් සදහා වියලි ආහාර ලබා දීම - 04 අදියර ...
එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

සෑම වසකම  සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනමේ අපි  දිලිදු පවුල් වලට වියලි ආහාර ලබාදීම සිදුකරනවා.  මෙවර කොරෝනා වසංගතය නිසා පියවර කිහිපයක් යටගේ ගිහි අයට වගේම පැවිදි උතුමන් වෙසෙන ආරන්‍ය, විහාරස්ථාන, පිරිවෙන් හා ආරාම සදහා අපි වියලි අහාර ලබා දෙනවා.
විස්තර නරඹන්න.

Wednesday, April 29, 2020

විහාරස්ථාන අසරණ පවුල් සදහා වියලි ආහාර ලබා දීම - 03 අදියර ...එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

සෑම වසකම  සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනමේ අපි  දිලිදු පවුල් වලට වියලි ආහාර ලබාදීම සිදුකරනවා.  මෙවර කොරෝනා වසංගතය නිසා පියවර කිහිපයක් යටගේ ගිහි අයට වගේම පැවිදි උතුමන් වෙසෙන ආරන්‍ය, විහාරස්ථාන, පිරිවෙන් හා ආරාම සදහා අපි වියලි අහාර ලබා දෙනවා.
විස්තර නරඹන්න.
.

Tuesday, April 21, 2020

විහාරස්ථාන අසරණ පවුල් සදහා වියලි ආහාර ලබා දීම - 02 අදියර ..

.

එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

සෑම වසකම  සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනමේ අපි  දිලිදු පවුල් වලට වියලි ආහාර ලබාදීම සිදුකරනවා. පසුගිය දිනක රු 909,405.00 ක වියදමින් එම වැඩ සටහන සිදුකල අතර එහි විස්තර පහත ලින්ක් වලින් ලබා ගන්න පුලුවන්.
විස්තර නරඹන්න.
https://wp.me/p4XCOM-Mc
http://sasuna.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

මෙම වැඩසටහනින් ඉතිරි වූ මුදල රු  රු 81,520.44කි.  එම මුදලද යොදාගෙන ආරණ්‍ය, පිරිවෙන්, විහාරස්ථාන, හා  මෙහෙණි ආරාම වලටද අසරණ පවුල් කිහිපයකටද වියලි ආහාර ප්‍රදානය කලා.
පහත පින්වත් පිරිස විසින් මූල්‍යාදාර ලබා දුන්නා.

පෙර ව්‍යාපෘතියෙන් ඉතිරි වූ මුදල රු  88,117.50
අවන්ත ශෙහාන් විතාණ මහතා -- රු 10,000.00
සමීතා එදිරිසිංහ සොයුරිය----------- රු 5,000.00
-------------------------------------------------------------
මුලු ලැබීම් ------------------------------රු 103,117.50

Sunday, April 12, 2020

අසරණපවුල් සදහා සහනාධාර ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය - 2020


එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org

අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/

අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation

සෑම වසකම  සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනමේ අපි  දිලිදු පවුල් වලට වියලි ආහාර ලබාදීම සිදුකරනවා. මෙවර කොරෝනා වෛරස වසංගතය නිසා ඒ වැඩ සටහන වඩාත් පුලුල් කරමින් මේ කටයුතු සිදු කලා. මේ වෙනුවෙන් සුදීරගම ජිනරතන සදහම් සෙවන සංවිධාන කටයුතු සිදු කලා. පහත සදහන් පින්වත් පිරිස මූල්‍ය ආධර යොමු කර තිබුනා.